چند نکته برای حفظ نباتات

چند نکته: برای افزایش رشد رویشی گیاه از کود نیتروژن استفاده کنید. برای افزایش رشد ریشه، تشکیل گل و میوه از کود فسفر استفاده کنید. برای مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر تنش‌ها از کود پتاسیم استفاده کنید. برای کمک به جذب عناصر غذایی از کود منیزیم استفاده کنید. برای رشد...
خدمات کشاورزی نهال