لب شتری درختان هلو

دلایل بیماری قارچی پیچیدگی برگ هلو پراکندگی جهانی داشته و در بیشتر مناطق تولید هلو و شلیل شایع است. این بیماری اصولاً در مناطق گرم و خشک شیوع ندارد و بیشتر در نواحی خنک و مرطوب خسارت وارد می سازد. در استانهای تهران ، شیراز، اصفهان، مازندران، گلستان، آذربایجان ،زنجان و...
خدمات کشاورزی نهال