اختلاط سموم و یا کودها عمدتا بخاطر صرفه جویی در وقت و هزینه سمپاشی صورت میگیرد این در حالی است چند افت و بیماری همزمان در باغ یا مزرعه وجود دارد و کشاورز بدون اطلاع از واکنش منفی اختلاط شیمیایی ( چون اختلاط یا عدم اختلاط فیزیکی ظاهرا معلوم میشود)، اقدام به مخلوط دو یا چند سم وکود می نماید.
هر چند که این سموم ( کنه کش، حشره كش، قارچکش، یا کود) برای اهداف خاص و ویژه مصرف شوند.
واقعیت اینست که در این مسایل، اختلاط برخی سموم نتیجه اش از قبل مشخص است که تحقیق و ثابت شده که اختلاط امکان پذیر است یا خیر!!
ولی اختلاط بقیه سموم با احتیاطاتی همراه است.

اصل در اختلاط دو ترکیب سمی یا کودی، احتمال قابلیت تفکیک اثرات ثانویه بالاست.
اگر این اختلاط آفت کشها به دو یا سه سم برسد نتایج غیر قابل پیش بینی بدنبال خواهد داشت!!!
هر چند در آزمايشگاه نیز ترکیب سموم بعنوان ناخالصی مبهم تفسیر میشود.در ضمن اضافه نمودن ترکیبات کودی، بخاطر تاثیرات مستقیم درph محلول، ميتواند اثار زیانباری بدنبال داشته باشد.

چون معمولا کشاورزان غالبا در اواخر فصل تعداد اختلاط ها را بخاطر تعدد آفات و بیماریها افزایش میدهند موکدا توصیه میگردد برای کاهش اثرات مبهم و احیانا زیان بار مسئله اختلاط:

سموم جداگانه سمپاشی گردد.

حداکثر، اختلاط فقط به دو سم و یا ترکیب انجام گیرد.

ترکیبات کودی جداگانه محلول پاشی شوند.

اگر تعداد آفات متنوع است لااقل به اختلاط دو اکتفا کنیم.
1: سموم حشره کش با کنه کش ها با ملاحظه امکان اختلاط پذیری انجام شود.
2: اکثر کنه کشها با قارچكشها اختلاط نمیشوند.
3: با اینکه در لیبل کودها از امکان اختلاط پذیری بلامانع شده ولی حسب احتیاط بخاطر شرایط محلولپاشی ویژه، به تنهایی مصرف شوند.

زمان حساس گیاه برای سمپاشی هنگام گلدهی و هنگام برداشت است جوانب احتیاط در سمپاشی ماملا ضروری است.

عوارض اختلاط غلط سمپاشي با زردی،نکروز، ریزش برگها و میوه، تغییر رنگ برگها و میوه، توقف رشد جوانهدهای انتهایی، عوارض تغییر رنکی نامشخص و یکطرفه و… بروز میکند.

ابیاری قبل از محلول پاشی عمدتا باعث کاهش اثرات سو سمپاشی میشود

خدمات کشاورزی نهال