چند نکته:

برای افزایش رشد رویشی گیاه از کود نیتروژن استفاده کنید.

برای افزایش رشد ریشه، تشکیل گل و میوه از کود فسفر استفاده کنید.

برای مقاومت در برابر سرمازدگی و سایر تنش‌ها از کود پتاسیم استفاده کنید.

برای کمک به جذب عناصر غذایی از کود منیزیم استفاده کنید.

برای رشد ریشه و افزایش کیفیت محصول و سفت شدن میوه از کود کلسیم استفاده کنید.

برای رشد جوانه‌های گیاه، افزایش شاخه دهی و تولید پروتئین از کود گوگرد استفاده کنید.

برای افزایش قدرت جوانه زنی بذر، سبزینگی گیاه و رشد آن از کود آهن استفاده کنید.

برای جلوگیری از ریزش گل و جوانه ها و گرده افشانی از کود روی استفاده کنید.

برای افزایش جوانه زنی بذر و زودرسی محصول و مقاومت در برابر آفات و بیماریها از کود منگنز استفاده کنید.

برای کاهش تجمع نیترات در گیاه از کود مولیبدن استفاده کنید.

برای رشد ساقه و ریشه و تشکیل گل و میوه از کود بر استفاده کنید.

برای تشکیل میوه و افزایش طعم و رنگ میوه از کود مس استفاده کنید.

برای افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماریها از کود سیلیسیم استفاده کنید.

برای افزایش فتوسنتز از کود کبالت استفاده کنید.

برای کاهش سمیت اوره در گیاه از کود نیکل استفاده کنید.

خدمات کشاورزی نهال