کلسیم زمانی از طریق ریشه جذب می‌شود که در انتهای ریشه های مویین لایه کاسپاریوم تشکیل نشده باشد،
در بهار با درجه حرارت کمتر از ۲۵ درجه و همچنین در پاییز هنوز لایه کاسپاری تشکیل نشده لذا جذب کلسیم از طریق ریشه انجام میشود و در اندامهای گیاهی ذخیره میگردد.
با افزایش درجه حرارت روند انتقال کلسیم حتی در آوندهای چوبی کند میگردد ،به طوری که انتقال کلسیم از برگ به میوه با مشکل روبرو میگردد .روند جذب و انتقال کلسیم بسیار پیچیده است،لذا با افزایش درجه حرارت محلولپاشی بجای روش آبکود توصیه میگردد.
پیشنهاد میگردد برای محلولپاشی از کلاتهای کلسیم مایع که حاوی آمینو اسید است استفاده گردد ، و محلولپاشی با دز مناسب بعد از آبیاری باغ انجام گردد.

خدمات کشاورزی نهال