۱ -علایم کمبود روی برگهای جوان ظاهر میگردد در حالیکه برگهای پیر سبز و سالم هستند: کمبود کلسیم یا ، مس ، یا آهن ، یا گوگرد

۲ -علایم کمبود روی برگهای پیر ظاهر میگردد در حالیکه برگهای جوان سبز و سالم هستند: کمبود ازت ، فسفر ، پتاسیم

۳ -در برگهای جوان در مراحل اولیه کلروز یا زردی ظاهر میشود: کمبود ، کلسیم یا ، مس ، یا آهن ، منگنز

۴- در اوایل رویش کلروز یا زردی در برگهای پیر ظاهر میشود: کمبود منیزیم ، یا ازت یا ، فسفر یا ، پتاسیم

۵ – مشاهده کلروز یا زردی در حاشیه برگ: کمبود پتاسیم

۶- کلروز یا زردی از نوک برگ شروع میشود: کمبود پتاسیم ، یا فسفر و یا ازت

۷- کلروز یا زردی تمام سطح برگ کامل را فرا میگیرد: کمبود گوگرد

۸- در اوایل ظهور کلروز یا زردی رگبرگ ها سبز و برجسته هستند: کمبود آهن ، یا منیزیم و یا پتاسیم

۹- کلروز به رنگ سبز کم رنگ مایل به زرد است: کمبود مس یا ، منیزیم ، یا منگنز ، ازت یا ، فسفر و یا روی

۱۰ -کلروز به رنگ قهوه ای ، نارنجی و زرد است: کمبود پتاسیم

۱۱ -کلروز به رنگ ارغوانی ، نارنجی می باشد: کمبود فسفر

خدمات کشاورزی نهال